Ważne: Strona zawiera pliki cookies.
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowedź się wiece.
OK, ROZUMIEM
Translate

RODO - aktualizacja dotycząca ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż AMITEK Sp. z o.o./ELITE Centrum Laseroterapii i Modelowania Sylwetki (zwany dalej AMITEK Sp. z o.o./ELITE) z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61 oraz ul. Wąwozowej 8 lok 7b, przetwarza dane osobowe klientów: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, data urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL, nr telefonu, adres e-mail, kontakt do osoby w nagłych przypadkach, stan zdrowia, informacja o lekach zażywanych przez pacjenta /lekach podanych podczas zabiegów. Dane były pozyskane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883), ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417) oraz regulaminu ELITE.

 1. Administratorem danych osobowych klientów (dalej: Administrator) jest AMITEK Sp. z o.o. /ELITE Centrum Laseroterapii i Modelowania Sylwetki (dalej: AMITEK Sp. z o.o./ELITE) w Warszawie przy ul. Złotej 61 (00-819) oraz ul. Wąwozowej 8 lok 7b (02-796) NIP: 534 244 52 80. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Złota 61, 00-819 Warszawa lub email: info@elite.waw.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Złota 61, 00-819 Warszawa lub email: info@elite.waw.pl
 3. Dane osobowe klientów są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Dane są przechowywane przez cały okres leczenia oraz 20 lat licząc od 01.01 roku następnego od ostatniej wizyty, zgodnie z art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 z późniejszymi zmianami).
 5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez AMITEK Sp. z o.o./ELITE polegają na dbaniu o zdrowie klientów.
 6. Przetwarzanie danych jest niezbędne, aby AMITEK Sp. z o.o./ELITE mogło zapewnić ochronę zdrowia oraz komfort klientów.
 7. Pozyskiwanie danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, nr PESEL jest niezbędne dla wykonania usługi zgodnie z art. 25 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 z późniejszymi zmianami).
 8. Pozyskiwanie danych: nr telefonu, adres e-mail jest niezbędne do potwierdzenia, zmiany terminu lub odwołania wizyty zgodnie z Regulaminem AMITEK Sp. z o.o./ELITE oraz w celu kontaktu z pacjentem, w sytuacji mającej na celu dobro pacjenta.
 9. Pozyskiwanie danych: choroby, nawyki, uzależnienia, przyjmowane leki, jest niezbędne w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych / kosmetycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych / kosmetycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych / kosmetycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.
 10. Dane osobowe opisane w pkt 7, 8 oraz 9 zgodnie z art. 25 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 z późniejszymi zmianami) mogą być także wykorzystane w ramach leczenia lub wykonanego zabiegu w celu wypisania recepty, wypisania skierowania na badania, do wydania wyniku badania histopatologicznego / cytologicznego, do wypisu po zabiegu operacyjnym, do prowadzenia księgi bloku operacyjnego.
 11. Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 z późniejszymi zmianami) klient może podać dane osoby wyznaczonej do kontaktu. Pozyskiwane dane: imię, nazwisko oraz nr telefonu lub adres zamieszkania.
 12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych klientom przysługują prawa:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  które można zgłaszać na 2 sposoby:
  • kontakt e-mailowy pod adresem: info@elite.waw.pl,
  • kontakt za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Złota 61, 00-819 Warszawa
 13. Administrator dba o jak największe wyeliminowanie ryzyka utraty danych osobowych, przejęcia danych osobowych przez osoby trzecie.

Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych ELITE